Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Θέση Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή

Σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο, Ν.115/90, ως αυτός τροποποιήθηκε με τους Νόμους 58(Ι)/1992, 29(Ι)/2006 και 171(Ι)/2007, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης:

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Με βάση τον πιο πάνω Νόμο:

(α) Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται από το Συμβούλιο της Cyta με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

(β) Η απόφαση του Συμβουλίου της Cyta αποτελεί πράξη δημοσίου δικαίου και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να μην εγκρίνει τον προτεινόμενο διορισμό.

(γ) Σε περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης για πλήρωση της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, η υπογραφείσα σύμβαση της Cyta με το διορισμένο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(δ) Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή καθορίζονται σε Σχέδιο Υπηρεσίας, το οποίο κατατίθεται υπό μορφή Κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση, ενώ οι Όροι Εργασίας καθορίζονται από το Συμβούλιο της Cyta και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.  Οι εν λόγω εγκρίσεις έχουν ήδη δοθεί.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας 26/2008, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας υπ. αρ. 4119 ημερομηνίας 6.6.2008.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας 26/2008, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας υπ. αρ. 4119 ημερομηνίας 6.6.2008.
ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όπως εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του ημερομηνίας 17.1.2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση για διορισμό και να απαντήσουν στο συνημμένο σε αυτή ερωτηματολόγιο στα ελληνικά και θα πρέπει επίσης να υποβάλουν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που περιγράφονται στην αίτηση, καθώς και άλλα έγγραφα που οι ίδιοι κρίνουν ως υποβοηθητικά για υποστήριξη της αίτησής τους. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες.  Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση πρωτότυπων αποδεικτικών στοιχείων και να καλέσει αιτητές σε προφορική εξέταση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.

Ο υποψήφιος που θα επιτύχει πρέπει να υπογράψει τη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου [σημείο (α) πιο πάνω], εφόσον η πράξη δημοσίου δικαίου τύχει της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου [σημείο (β) πιο πάνω].

Οι αιτήσεις και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα πρέπει να περιέχονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ», ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί από τους ενδιαφερόμενους ή τους αντιπροσώπους τους στο Αυτόματο Κιβώτιο Προσφορών της Cyta που βρίσκεται στο ισόγειο των Κεντρικών της Γραφείων, οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, μέχρι τις 10:00 π.μ. της Παρασκευής 16 Νοεμβρίου 2018, η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι το Κιβώτιο Προσφορών θα κλειδώσει αυτόματα στις 10:00 π.μ. ακριβώς κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής με την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ».  Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται αποδεκτές ούτε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.  Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με τον πιο πάνω καθορισμένο τρόπο και/ή δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, το Σχέδιο Υπηρεσίας 26/2008, οι Όροι Εργασίας, η Αίτηση Διορισμού, το Ερωτηματολόγιο, το Πρότυπο Συμφωνίας καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.cyta.com.cy/ceo-position.

Σχέδιο υπηρεσίας

Όροι εργασίας

Αίτηση διορισμού

Ερωτηματολόγιο

Συμφωνία εργοδότησης

Διαδικασία επιλογής ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή

Feedback